• პირველი სამამულო წარმოების არტპორტალი
ილია ურუშაძე, ნორიკ ბადოიანი