• პირველი სამამულო წარმოების არტპორტალი
კარლ იასპერსი