• პირველი სამამულო წარმოების არტპორტალი
სალომე კვირიკაშვილი, მარიამ მითაიშვილი