• პირველი სამამულო წარმოების არტპორტალი
ზაზა კოშკაძე, ლეკა ფასური