• პირველი სამამულო წარმოების არტპორტალი
პოეზია

დადა-ექსპერიმენტები

×
ავტორის გვერდი demo.ge 00 , 0000 2097

გალგი ბერი ბიმბა

ფლანზიდი ლაული ლონნი ქადორი

გაჯამა ბიმ ბერი გლასსალა

გლანდრიდი გლასსალა ტუფფიმ იზიმბრაბიმ

ბლასსა გლალასსასა ტუფფიმ ი ზიმბრაბიმ

[ჰუგო ბალი ]

------------------- 

z y x
w v u
t s r q
p o n m
l k i h
g f e
dcba

[კურტ შვიტერსი „უკუანბანი“]

 ------------------------------------

Abcdef
g h i j k l
m n o p q r
stuvw
x y z

[ლუი არაგონი „თვითმკვლელობა“]

ამავე რუბრიკაში
  კვირის პოპულარული