• პირველი სამამულო წარმოების არტპორტალი
ფილოსოფია

კიბერ–პანკი – რეალობის მესაჭე

×
ავტორის გვერდი ტიმოთი ლირი 00 , 0000 3562

 

მთარგმნელი: ზურა ჯიშკარიანი

 

ვინ არის კიბერპანკი?

“კიბერ” ნიშნავს პილოტს, მესაჭეს.

 

კიბერპანკი - არის ადამიანი, რომელიც შემოქმედებითად იაზრებს მისთვის მისაწვდომ ყველა ინფორმაციას. Sen ici vin arian kiberpankebi.

 

 ყოველ ისტორიულ ეტაპზე ჩნდებოდა თქმულებები გმირებზე - ძლიერ, შემოქმედებით ადამიანებზე, რომლებიც აგროვებენ და ამუშავებენ ახალ ინფორმაციას, სწავლობენ მოწინავე საზღვრებს და მზად არიან ადამიანურ გენოფონდს ახალი სტადიისკენ წარუძღვნენ. ჩვეულებრივ, ამ ინდივიდუალისტებს, “axirebul” “TeTr yvavebs”  ახასიათებთ დაუოკებელი ცნობისმოყვარეობა, გამბედაობა და ზედმეტად მაღალი თვითშეფასება. ითვლება, რომ ეს სამი თვისება აუცილებელია იმისათვის,რომ გახდე გენეტიკური gidi, wamyvani anu kontrkulturuli filosofosi.

ძველ სამყაროში, კიბერპანკის კლასიკურ მაგალითად შეგვიძლია დავასახელოთ პრომეთე - ტექნოლოგიური გენიოსი, რომელმაც კაცობრიობას “ტექნიკური პროგრესი” მოუტანა. მან “მოპარა” ცეცხლი ღმერთებს და ადამიანებს ბევრი სასარგებლო xeloba და mecniereba შეასწავლა. ლეგენდის ოფიციალური ვერსიის თანახმად – saidumlo, klasificirebuli ინფორმაციისა და ცეცხლის არაავტორიზებული გადაცემისთის ის [he/she]  გაგდებულ იქნა საკუთარი გენოფონდიდან და მარადიული ტანჯვა მიესაჯა. მითის არაკანონიკური ვერსიის თანახმად, პრომეთე იყენებს საკუთარ ოსტატობას იმისთვის რომ gaeqces/moSordes damRupvel/eR adgilze gayinul  გენეტიკური ნათესაობაs და თან მიყავს გენოფონდის ნარჩევი ნაწილი.

 

 ახალ სამყაროში ამ მითის სახესხვაობად შეიძლება ჩაითვალოს მითი კეცალკოატლის - ცივილიზაციის ღმერთის, მაღალი ტექნოლოგიების ჯადოქრის შესახებ. მან გააცნო კაცობრიობას კალენდარი, erotiuli skulpturebi, ფლეიტაზე დაკვრა, მეცნიერებები და ხელობები. ის “უდიდესა მესაჭემ” --- ტესკატლიპოკამ გააძევა.

კiberjiSis თვითდაჯერებულ ინდივიდებს ეძახიან ultra-individualistebs,  ინიციატორებს, ნონკონფორმისტებს, მეამბოხეებს, სიმშვიდის დამამრღვევლებს, ფსიქოპატებს, ვიზიონერებს, ხატთმებრძოლებს, utopist მეოცნებეებს, მარტოსულებს და თავდაჯერებულ ყოვლისმცოდნეებს. ეკლესიის მოღვაწეები მათ ერეტიკოსებს ეძახიან. ბიუროკრატები კი დისიდენტებს, სხვაგვარად მოაზროვნეებს და მოღალატეებს. ძველად,gonieri ხალხიც ki მათ გიჟებად თვლიდა. ხანდახან მათ ეძახდნენ ჭკვიან, შემოქმედებით ადამიანებს მდიდარი წარმოსახვის უნარით, გენიალურ მეწარმეებს, გამომგონებლებს, ნოვატორებს და ექსცენტრულ ორიგინალებს.

ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ეპოქაში შემოქმედება და ინტელექტი ეთიკურ ნორმად იქცევა. თანამედროვე (კვანტური) komunikaciebis globaluri urTierTqmedebis Sedegad მსოფლიო iqneba --  Zalian  დინამიური, რთული და მრავალსახა, zedmetad mraval-linkiani იმისთვის, რომ ადამიანმა თავს დაპროგრამირებული, შტამპური აზროვნების და სხვebze დამოკიდებული ქცევის ნება მისცეს.

 

”კარგ ადამიანებად” კიბერნეტიკულ ცივილიზაციაში ითვლებიან დამოუკიდელად მოაზროვნე ინტელექტუალები. ”პრობლემურ ხალხად” კი ოცდამეერთე საუკუნეში იქცევიან ისინი, ვინც აზროვნებს ავტორიტეტებით, ვინც ავტომატურად ემორჩილება, ვინც მოქმედებს mxolod საკუთარი სტატუსის დაცვის da gamyarebis  მიზნით, ვინც დაკავებულია masobrivi plakatebiTa da  პოლიტიკით, იმის nacvlad, რომ damoukideblad იაზროვნოს.
 


კიბერპანკი არის რეალობის მესაჭე, რომელიც აზროვნებს შემოქმედებითად და მკაფიოდ, იყენებს კიბერაპარატურას და ტვინის “ნოუ-ჰაუს”. ეს არის ოცდამეერთე საუკუნის ადამიანის ახალი, თანამედროვე მოდელი: Homo Sapiens Cyberneticus.

ტერმინი “კიბერნეტიკა” წარმოიშვა ბერძნული სიტყვისაგან “კიბერნეტეს”, პილოტი.

ამ სიტყვის ელინური წარმომავლობა aq Zalian mniSvnelovania, ramdenadac   ასახავს დამოუკიდებელი და ინდივიდუალური აზროვნების sokrate-platoniseul ტრადიციას, რომელიც თავისი წარმოშობით გეოგრაფიის მოვალეა. ნახევარკუნძულებზე განლაგებული ამაყი, პატარა ქალაქ-სახელმწიფოები მტერთა არმიების შემოსევებისაგან დაცულნი იყვნენ ხმელთაშუა ზღვის თბილი ზღვებით და გადაულახავი მთებით.

 

 მაშინდელი მეზღვაურები დიდი გამომგონებლები იყვნენ. იმისთვის რომ უცნობ ზღვებში რუქისა და ნავიგაციური მოყობილობების გარეშე ეცურათ, მათ ძალაუნებურად უნდა ესწავლათ დამოუკიდებლად აზროვნება. ის თავდაჯერებულობა, რომლითაც ელინელი “პილოტები” მოგზაურობდნენ ზღვაში, თან დაყვებოდა მათ მიწაზეც და მათ ცხოვრებას უფრო დემოკრატიულ, გამომცდელ და კრიტიკულ ხასიათს აძლევდა.

 

აTeneli kiberpankebi, pilotebi,  iRebdnen individualur navigaciur gadawyvetilebebs.

es fsiqogeografiuli faqtorebi SesaZloa xels uwyobdnen elinisturi religiebis humanizms, romelic xazs usavda Tavisuflebas, warmarTul mxiarulebas, sicocxlis zeimebs da spekulaciur azrovnebas. Zveli saberZneTis poliTeistur religiebs xSirad apirispireben monoTeisturi iudaizmis mtkice moralTan, persul-arabuli dogmatikis simkacres da romauli [qristianuli] kulturis imperialur avtoritarizms.

მეოცე საუკუნეში ნორბერტ ვინერმა ააღორძინა სიტყვა “კიბერნეტიკა”. ლექსიკონში სიტკვა “კიბერ” განიმარტება როგორც “ელექტრონულ, მექანიკურ და ბიოლოგიურ სისტემებში მიმდინარე ინფორმაციული ნაკადების მართვის პროცესების თეორიული გამოკვლევა”. აქედან ნაწარმოები სიტყვა “კიბერნეტიკა” ნიშნავს “ავტომატურ ანუ კომპიუტერულ მართვას”. სხვა ინტერპრეტაციით კიბერნეტიკა განისაზღვრება როგორც “მეცნიერება ადამიანის მიერ მართვადი მექანიზმებისა და მათი მექინიკური და ელექტრონული სისტემებით შეცვლის შესახებ. ”დააკვირდით თუ როგორ გარყვნეს ვინერმა და ძველმა რომაელმა ინჟინრებმა ეს სიტყვა. ბერძნული ტერმინი - პილოტირება დაიყვანეს უბრალო მართვის მექანიზმამდე. ჩვენ ვათავისუფლებთ ამ ტერმინს მონობისგან, რათა ის იქცეს იმ ორგანიზაციის პოეტური, თვითმართვადი პრინციპის განსახიერებად, რომელიც ისახება სამყაროს ბევრ სისტემაში, საზოგადოებებში, ხალხსა და ატომებში.


კიბერპანკები: saxeobaTa  პილოტები

“ქარი და ტალღები ყოველთვის შემძლე ნავიგატორების მხარეს არიან” - ედუარდ გიბონი.
 

Terminebi “kibernetikuli pirovneba” an “kibernavti” mivyavarT  sityva “pilotis, mesaWis” originalur mniSvnelobamde.
მაკლაენისა და ფუკოს აზრით, თუ შენ ცვლი ენას - შენ ცვლი საზოგადოებას. ვხელვმძღვანელობთ რა ამ პრინციპით, ჩვენ ვვარაუდობთ რომ ტერმინები “კიბერადამიანი”, ”კიბერნავტი” და “კიბერპანკი” აღწერენ ადამიანის ახალ სახეობრივ მოდელს ახალ სოციალურ წესრიგში. მე ვაცნობიერებ, რომ “კიბერპნკი” სარისკო ტერმინია. სხვა ლინგვისტური გამოგონებების მსგავსად, ეს ტერმინიც maRalteqnologiuri იუმორისა და tolerantobis  გარკვეული დოზით უნდა iyos გამოყენებული და აღქმული.

კიბერპანკები არიან გამომგონებლები, ნოვატორები, ექსპერიმენტატორi mwerlebi, teqnosazrvrebTan momuSave artistebi, riskiani reJisorebi,  თავისუფლად მოაზროვნე, damoukidebeli [DIY] მეცნიერები, ახალი ტექნოლოგიების შემქმნელები, კომპიუტერული ვიზიონერები, ნიჭიერი ჰაკერები, ინფორმაციული ადეპტები, kognitiuri disidentebi, ვიდეომაგები, sacdeli neirologiuri pilotebi, media mkvlevarebi - ყველანი ისინი ვინც გაბედულად და უშიშრად წარმართავს იდეებს უხილავისკენ, ჩვეულებრივობის ჰორიზონტებს იქით.

 

kiberpanki, rogorc 21-e saukunis roluri modeli

 

”დამოუკიდებელი აზროვნების” ტრადიცია ჯერ კიდევ ადამიანური ისტორიის გარიჟრაჟზე შეიქმნა. თვით ჩვენი სახეობის დასახელება - ჰომო საპიენს განგვსაზღვრავს როგორც ცხოველებს, რომლებსაც აზროვნება შეუძლიათ.

თუ ჩვენი გენეტიკური ფუნქცია მდგომარეობს იმაში, რომ "კომპუტარე" (ვიაზროვნოთ, ვიფიქროთ), მაშინ აქედან გამომდინარეობს, რომ ისტორიის ადრინდელი ეპოქები და პერიოდები იყო მოსამზადებელი თანამედროვე დროისთვის. მზად ვართ კი შევასრულოთ ჩვენი გენეტიკური ფუნქცია ახლა, ინფორმაციული ეპოქის გარიჟრაჟზე?

 

ამავე რუბრიკაში
  კვირის პოპულარული